Centrála Správy železnic - 2. místo

Centrála Správy železnic - 2. místo
Address: Nádražní, Smíchov, Prague, Czech Republic
Investor:Správa železnic, s.o.
Contest:2020-21


V klání celkem 34 týmů a architektů z osmi zemí světa skončil na druhém místě Atelier M1 architekti. Cílem architektonické soutěže bylo najít vhodné umístění v dané lokalitě pro budoucí Centrálu Správy železnic na pražském Smíchově.
Anotace soutěžního návrhu
Centrála Správy železnic je navržena jako horizontální struktura, navazující svým členěním na zastřešení terminálu Smíchov. Centrála Správy železnic má naprosto výjimečnou pozici v městě a má mnoho tváří – bude vnímána z odstupu jako skulptura i z detailu jako fragment ulice, z horních podlaží bude umožněn výhled na celou Prahu i do dálek podél Vltavy a kolejí k jihu. Centrála Správy železnic bude vnímána jako jedna stavba i dvě budovy zároveň. Centrála Správy železnic bude investicí státu – je proto racionální, ekonomická, kompaktní, neexhibuje, a přitom je v přidané hodnotě sochařsky plastická a poetická.

Urbanistické a architektonické řešení
V pohledu od Dobříšské ulice je Centrála SŽ horizontální strukturou souběžnou s liniemi kolejí. Z této strany je působí stavba jako jeden celek s výrazným průhledem - oknem k Vltavě a zvýšenými dominantami na obou okrajích.
V pohledu od Nádraží ulice Centrála SŽ působí jako dvě hmoty - dvě budovy, propojené přemostěním a nízkou podnoží. Obě hmoty jsou vyváženy, aby ani jedna nich nepůsobila výrazněji. Stavby na tuto stranu dotvářejí uliční prostor - "podříznuté" přízemí rozšiřuje chodník a tvoří loubí.
V pohledu od Jihu je tváří Centrály SŽ štíhlé vysoké průčelí s logem SŽ - v posledním podlaží jsou kanceláře GŘ. Zde se nachází oficiální vstup pro návštěvníky a vedení společnosti. Špice pozemku před návštěvnickým vstupem je využita jako zcela nový veřejný prostor - náměstí s fontánou, obchody, stromy. Prostory pod kolejištěm podél opěrné stěny doporučujeme využít pro oživení náměstí jako retail a zároveň tak ekonomicky využít volnou uliční hranu. Výkladce ve tvaru oblouků jsou archetypem viaduktů procházejících městy. Vysoké čelní průčelí bude působit jako dominanta a symbol komplexu nádraží Smíchov při příjezdu vlaků od Jihu.
Dvě dominanty: Centrála SŽ má akcentované obě nároží. Jižní věž je vyšší, severní věž nižší. Jako nejvyšší místo budovy a zároveň sídlo úseku vedení společnosti (GŘ) byla zvolena jižní věž - z níž lze přehlédnout panorama historické Prahy (Hrad, Vyšehrad, Malá Strana, Staré město, Nové Město) a zároveň směrem k Jihu se otevírá optimistický a prosluněný pohled na Vltavu a řečiště kolejí s přijíždějícími a odjíždějícími vlaky.
Na severním okraji poblíž stavby Nádraží Smíchov je Centrála SŽ úmyslně odsunuta, tak aby obě výrazné stavby měly přiměřený odstup. Zároveň tak vzniká další veřejný prostor - piazetta před vstupem do nádraží, pro nějž budova SŽ vytváří obchodní parter (restaurace, fastfood, prodejny...). Prostor se širokým schodištěm a obchodní arkádou má charakter divadelní scény. Autobusová rampa je od veřejného prostoru oddělena arkádou s obchody a se zelení, tak aby prostor ulice zůstal klidný a nerušený.

Architektonický výraz
Centrála SŽ bude vnímána jako jedna stavba i dvě budovy zároveň.
 pohledu od kolejiště a Dobříššské ulice jako jedna stavba suverénní a měřítkově přiměřená rozsáhlému volnému prostoru kolejiště s pohybujícími se dlouhými liniemi vlaků a pulsující tepně automobilů na průjezdu Prahou skrz Dobříšskou ulici.
 pohledu z Nádražní ulice jako dvě budovy, měřítkově drobnější.
entrála SŽ je v neposlední řadě stavbou státu - veřejnou investicí: je racionální, ekonomická, neexhibuje a přitom je v přidané hodnotě sochařsky plastická a poetická. Architektonický výraz je střídmý ale kladoucí důraz na kvalitu a trvanlivost materiálů.
rostřednictvím jediného okenního modulu je vyřešena fasáda celé stavby. Fasáda slouží pouze jako jednolitý, stejnoměrný povrch sochařsky a plasticky ztvárněné hmoty. Fasáda není adorována jako cíl, je pouze prostředkem. Okenní modul je řešen standardními prostředky jako modulární fasáda s vlastnostmi těžkého obvodového pláště - zasklením ve fixních Alu rámech s větracími klapkami po stranách a obkladem pilířů a říms z Alu plechu nebo sklocementových modulů. Fasáda propouští dostatečné množství světla a přitom pasivně díky své robustnosti a plasticitě chrání interiér před přehříváním.

Horizonalita – koleje

Tak jako železnice je horizontální a lineární, tak i výraz Centrály SŽ má podtrženy horizontální linie.
ezi římsami tak jako mezi kolejemi ubíhají okenní pilíře jako pražce.
ro umocnění horizontálních linií jsou okenní moduly šachovnicově posunuty.

Dva podobné pětiúhelníky
Centrála SŽ je rozdělena na dvě budovy (A,B) - obě mají tvar pětiúhelníku. Díky tomu, narozdíl od běžných administrativních budov mají obě budovy rozšířený střed. Každá budova v každém podlaží má tedy svůj jasný střed, odpadá bloudění nekonečnými stejnými chodbami.

Řád
Podobně jako starověké viadukty a akvadukty pracovaly s pravidelným rytmem podpor a řádem, tak i Centrála Správy železnic, sídlo novodobého stavitele viaduktů je navržena v řádu a pravidelném rytmu, současně soudobě i nadčasově.

Koncepce provozně dispozičního, konstrukčního, energetického a materiálového řešení objektu.
Centrála SŽ je provozně rozčleněna přesně podle zadání na dvě sekce: A - budova generálního ředitelství (GŘ)
 - budova provozních jednotek (PJ)
Obě sekce jsou vzájemně spojeny a průchozí v podzemních podlažích, ve 2NP, 6NP a v 7NP skrz střešní terasu.
lavní komunikační propojení mezi budovami A a B předpokládáme ve 2NP a 6NP.
Interiéry - styl
Hlavní funkcí Centrály SŽ je vytvoření kvalitního kancelářského prostředí. Okolo fasád je tedy vytvořena zóna hloubky 6-7 m která disponuje dostatečným množstvím denního světla a ta je určena pro pracoviště - jednotlivé kanceláře dělené stavebně nebo flexi-prostor dělený spíše nábytkem a prosklenými příčkami. Ve středních zónách jsou umístěny sociální zóny, zasedačky, HUBy, kuchyňky a komunikace. Interiéry budou obdobně jako fasáda bílé, světle šedé podlahy, dřevěný a šedě čalouněný nábytek. Zvláštní pozornost bude věnována interiérové zeleni, tak aby vnitřní pracovní prostředí bylo zdravé a harmonické. Osvětlení středních zón i pracovišť bude kombinovat přímé a odražené formy světla tak, aby lidé kteří zde budou pracovat, se cítili komfortně a uvolněně.
Terasy a zeleň, jídelna, školka
V centrále SŽ bude zaměstnáno přibližně 1350 osob. Každý zaměstnanec během pracovní přestávky nebo polední pauzy se může jít nadechnout na společnou terasu v 7NP nebo ve 3NP. Velká terasa v 7NP je navíc navázaná na jídelnu a školku. Z jídelny v 7NP bude otevřený výhled na panorama Parhy, Hradu, i Vyšehrad.

Vedení SŽ
Vedení SŽ, tedy prostory generálního ředitele a správní rady jsou logicky ve smyslu hierarchie společnosti umístěny úplně nejvýše - do 8NP v jižní "věži". Tento pomyslný kapitánský můstek umožňuje přehlédnout celé panorama Prahy i terminál Smíchov, zároveň je však situován do klidnější jižní části budovy, vzdálenější ruchu nádraží a nabízející klid pro důležitá rozhodnutí.

Konstrukční systém
Konstrukce je navržena jako standardní monolitický železobetonový skelet v rastru přibližně 9 x 9 m. Oproti běžnému kancelářskému skeletu 8,1 x 8,1m tato modulace lépe reaguje na požadované členění v jednotkách 20 m2 ,30 m2 a 40 m2 a zároveň umožňuje komfortnější parking. Obvodový rastr sloupů na fasádě může být z důvodu zvýšené hustoty (á 3m) a potřebné přesnosti sestaven z prefabrikátů. Stropní desky bude nad sloupy zesíleny ve formě čtvercových hlavic.
Založení předpokládáme na kombinaci pilot a desky.

Materiálové řešení
Budova centrály SŽ jako investice státu v centrální poloze uvnitř Prahy by měla být pevná, trvanlivá, nadčasová, odolávající vlivu povětrnosti , stárnutí materiálu i módních trendů.

Koncepce technologického a technického vybavení
Centrála SŽ je navržena ve standardu energetické náročnosti A - „Mimořádně úsporná“.Soutěžní návrh se navržen tak, aby bylo možné budovu certifikovat ve standardu Leed Gold, v případě potřeby i na Leed Platinum.

Energetická koncepce
Energetická koncepce Centrály SŽ bude založená především na maximálním možném využití energie pouze v rámci objektu jejím přečerpáváním mezi prostory a zařízeními s požadavkem na chlazení a s požadavkem na vytápění. Toto bude zajištěno pomocí rozvodů tepla a chladu po objektu napojených na společný zdroj tepla a chladu – soustavu akumulačních nádob na chladící vodu a topnou vodu, které budou propojené soustavou kompresorových jednotek. Kompresorové jednotky budou svými kondenzátory a výparníky ohřívat/chladit obě akumulační nádoby. Pouze v případě přebytků tepla, či chladu v objektu, budou do tohoto systému připojovány externí „zdroje“ tepla a chladu pro moření, či naopak získávání externího tepla.
Toto bude primárně zajišťováno soustavou energetických vrtů umístěných pod objektem.
Předpokládáme využití většiny půdorysu objektu pro umístění energetických vrtů o hloubce 100 až 150m dle kvality podloží z hlediska možného provádění hloubkových energetických vrtů a jímavosti podloží - energetické odezvy. Jako doplňkové zdroje budou navrženy hybridní chladiče pro moření spřebytkového tepla v extrémních letních podmínkách a kogenerační jednotka jako zdroj elektrické a tepelné energie v zimním období. Hybridní chladiče budou rovněž sloužit pro chlazení kogenerační jednotky při jejím provozu v letním období.
Na základě zpřesňování umístěné technologie a jejích energetických nároků (potřeba a spotřeba elektřiny a požadavky na chlazení) bude v dalších fázích projektu zvažováno využití trigenerace pro možnost výroby tepla a chladu z odpadního tepla kogenerační jednotky.
Kromě zemních energetických vrtů se jako další obnovitelný zdroj energie jeví využití fotovoltaických panelů a střešních fólií pro přímou výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Vzhledem k využití střech Centrály SŽ pro pobytové terasy a zeleň by bylo potřeba pro FV panely najít jinou vhodnou plochu v prostoru nádraží Smíchov, například střechy nad vysunutými nástupišti nebo střechy provozních objektů apod.
akto vyrobená elektrická energie by byla přímo využívána v rámci provozu objektu CSŽ a svým výkonem by doplňovala kogenerační jednotku v letním období. Nedílnou součástí návrhu bude inteligentní prediktivní systém řízení provozu objektu dle matematických modelů provozu objektu a předpovědi počasí. Základní součástí systému řízení provozu objektu bude monitorování obsazenosti objektu a konkrétních místností osobami pro možnost přesného řízení systémů větrání, vytápění a osvětlení objektu a jednotlivých pracovišť.
Atelier M1 architekti
0 comments
add comment

more buildings from Atelier M1 architekti s.r.o.