Revitalizace parku na Moravském náměstí

Revitalizace parku na Moravském náměstí
Investor:ÚMČ Brno-střed
Projekt:2016-21
Realizace:2022
Plocha pozemku:22365 m2
Náklady:108 000 000 CZK


Krajinářsko-vegetační řešení: Ing. Klára Zahradníčkova MA.
Dětské prvky, spolupráce elipsa: MgA. Richard Loskot

Koordinátorka projektu:
Ing. arch. Nina Vlček Ličková [Consequence forma architects]
Inženýring: Ing. arch. Barbora Bělunková [Consequence forma architects]
Krajinářsko-architektonické řešení, architektura: Ing. arch. Jan Schleider, Ing. arch. Petra Buganská [Consequence forma architects]
Dílčí spolupráce: Ing. arch. Prokop Matěj, Ing. arch. Zuzana Včeláková, Ing. arch. Katka Hlavičková [Consequence forma architects]

Krajinářská supervize:
DI Dr. Karin Standler
Architektonická supervize: Dipl. Ing. Franz Sumnitsch
Hospodaření s dešťovými vodami: Ing. Jiří Vítek
Arborista: David Hora, DiS
Bylinné patro sázené: Ing. Ondřej Fous a Ing. arch. Michaela Sinkulova
Travní společenstva: Ing. Marie Straková, Ph.D.
Rozpočet: Ing. Rudolf Hlaváč, Bc. Hana Pollertová
Design typový mobiliář: mmcité
Statika střechy kavárny: Ing. Radek Bartoněk
Dopravně tech. konzultace: Ing. Petr Bijok
Stavebně tech. konzultace: Babka & Šuchma
Konzultace tech. mlatu: doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc.
číst dále
Park se stal novým vibrujícím místem, vytvářejícím svou poetiku klidu a akce, v kontrastu s okolním šumem a tepem města a dopravy. Projekt představuje komplexní přístup revitalizace intenzivně využívaného veřejného prostoru v historickém centru Brna pro 21. století. Park pracuje s prvky modrozelené infrastruktury, s požadavky na environmentální udržitelnost, biodiverzitu, spoluvytváří komunitu a je inkluzivní.

Výraznou dominantou je plocha uprostřed, která přináší do Brna nový veřejný prostor – urban arénu. Místo pro setkávání lidí v centru parku s fontánou tvořící vodní zrcadlo nebo mlžící mrak. Aréna je definována uprostřed parku masivní lavici, která podporuje klid místa a utváří náruč. Unikátní prostor je určený výhradně pro pěší a nabízí něco nového – sdílené pohodlí. Velkorysá lavice vybízí k svobodě, kdy je dovoleno ležet, sedět, válet se, hrát si a to pro všechny. Místo tím dostává obrovský náboj. S prvním sluncem se aréna zaplňuje. Plocha fontány se stává jevištěm. Vždy je na co se koukat a vždy se něco děje. Je to akce nebo ne-klid vodní hladiny. Každý procházející se zapojuje svým pohybem. Vodní zrcadlo umocňuje zdvojeným obrazem každou situaci. Velký vliv na dění uprostřed má režim fontány, který přitahuje a vybízí k interakci a hře. V letním období, kdy život ve veřejném prostoru graduje, je místo plné dětí. Příjemné osvěžení si občas dopřejí i dospělí. Odpočinek a akce, slunění a osvěžení místu vtiskly novou přezdívku "brněnské moře". Centrální plocha se svou dynamickou živostí i poetickým klidem je středobodem návrhu. Místo měnící svůj rytmus v rámci ročního období ale i během samotného dne.

Pro novou podobu parku bylo také velmi důležité objevit potenciál severní části a umístit zde kavárnu a dětské hřiště. Původně nevyužívané plochy se zcela proměnily v atraktivní místo s výhledem na nově objevenou vedutu města s Kostelem sv. Tomáše. Pavilón kavárny tvoří rozhraní mezi parkem a městem a posiluje městský charakter jinak dopravně vytížené ulice Koliště, která se postupně proměňuje v městský bulvár. Samotná kavárna s terasou zakončuje okružní stinnou promenádu pod vzrostlými stromy a vytváří kolem sebe různé prostory k pobytu a interakci. Poskytuje zázemí pro své hosty, ale také pro přilehlé dětské hřiště nebo pro svůj "speakers corner", kde se občas konají menší divadelní, hudební a jiné akce. Kavárna je tak důležitým generátorem společenských a sociálních aktivit a stává se těžištěm parku.

Částečně transparentní střechou kavárny prorůstá strom. Základy v jednom bodu vynáší osmi metrovou elipsu – Slunce, kterou protíná střecha kavárny. Polovina objektu se zrcadlí nad střešní rovinu. Elipsa z leštěné oceli se ve dne ztrácí, se západem slunce se zjevuje díky světelné instalaci a jemně zakončuje pohledovou osu z centra. Téma zrcadlení, počátku a jemné otázky spojené s naší společností vzbuzuje neonové slovo Budoucnost na rezavém objektu kavárny, fasáda je totiž z povětrnostně odolné oceli, která postupně rezaví.

Světlý mlat pod korunami stromů s mihotavými stíny vybízí k pobytu. Kolotoč a různě zvětšené židle a stoly jsou v hledáčku dětí. Autorské dětské prvky vychází z konceptu města jako kavárenské velmoci. Různě velké bílé prvky se jakoby rozutečou po parku. V kontrastu k živému okolí kavárny jsou travnaté a luční plochy, které naopak nabízí klid a stín na okružní promenádě. Výrazný lem na okraji vizuálně propojuje park s okolím. Jdete kolem a užíváte si každé roční období dle právě kvetoucích trvalek a cibulovin. Chráněný biotop je tvořen květinami, keři a stromy a dotváří oázu klidu a bezpečí. Prostupy do parku jsou navrhnuty dle vysledovaných tras. Byla použita metoda mapující původní vyšlapané pěšiny v čerstvém sněhu pomocí snímků dronu. Důležitou trasou je široký páteřní chodník, menší radiální propojení a okružní promenáda doplněna drobnými zatravněnými pěšinkami.

Enviromentální udržitelnost

Modrozelená infrastruktura vrací vodnímu režimu jeho původní podobu. Tato přírodně blízká opatření zadržují srážkovou vodu v co největší míře v parku, aby tam bezpečně vsakovala do podloží a lépe dotovala vegetaci. V horkých dnech je v parku a jeho okolí příznivé mikroklima, které podporuje i samotný prvek fontány a jeho chladivé mlžné trysky. Modrozelená infrastruktura je zásadní opatření adaptace na změnu klimatu urbanizovaných území proto, že řeší prevence proti záplavám a proti suchu systémově a nejúčinněji. Park s prvky modrozelené infrastruktury poskytuje občanům ekosystémové služby v období klimatických výkyvů.

Všechny zpevněné plochy jsou spádované a voda sváděná do štěrkových průlehů a systémů štěrkových rýh. Část dešťové vody slouží jako zálivka pro lužní záhon, stromy v mlatu nebo pás na severní hraně parku. Nové stromy v mlatu jsou sázeny se strukturálním substrátem (štěrk obohacený biouhlem a kompostem), který drží vlhko dlouho po dešti, zachovává půdní vzduch a distribuuje živiny. Další stromy doplňují park po obvodu. Výběr druhů navazuje na stávající pestrost a doplňuje jej o nedomácí dřeviny s toleranci ke klimatickým změnám. Koruny keřů jsou postupně vynášeny do výšky a vytváří solitéry.

Větší plochy trávníků a podrostových záhonů se stromy díky svému hlubokému štěrkovému profilu přijímají a vsakují vodu plošně. Trávníky jsou ve třech typech: piknikový zátěžový trávník v centrálním prostoru parku; trávinno-bylinné společenstvo v polostínu pod stromy a na průlehu; štěrkový trávníky kolem hracích prvků a doseté spáry chodníků z žulové dlažby.

Výrazným prvkem parku je lem, který tvoří bylinné patro, keře a stromy. Vzniká tak chráněný jasně definovaný environmentální rámec s dobrými podmínkami pro rozvoj plnohodnotného přírodního společenstva. Záhon s modelací prohlubní a vyvýšenin (bultů a šlenků) je inspirovaný přirozenými procesy periodicky zaplavovaných biotopů – hrůd v terénu lužních krajin Moravy. Tři typy stanovišť respektující hydrické podmínky – sníženiny, vyvýšeniny a přechodová zóna. Obdobně je vodou dotovaný záhon z trav a kapradin u kavárny.Zastavěná plocha   334 m² pavilon [kavárna s terasou]
41 m² strojovna fontány s nádrží [pod zemí]
304 m² objevené zasanované sklepení Německého domu [pod zemí]
Plocha pozemku celková výměra parku včetně chodníku po obvodu 22 365 m²
vegetační a zpevněné plochy 19 887 m²
Rozměry 1 555 m³ pavilón kavárny s terasou
27 × 14 × 4,5 m pavilón kavárny s terasou

Vegetace:
69 ks stávajících stromů bylo ošetřeno v kořenových zónách
80 ks nových stromů, javorů, dubů, jerlinů, dřezovců
68 ks nových keřů
38 247 ks trvalek
67 385 ks cibulí a hlíz
3 287 m² piknikový trávník
5 017 m² stinná louka pod stromy
3 594 m² lem, společenstvo trvalek, cibulovin, keřů, stromů
 


Původní stav
Městský park na Moravské náměstí vymezovaly vzrostlé stromy na obvodu. Park byl dlouhodobě zanedbaný a původní stav prostorového vymezení byl nefunkční. Křížení cest na centrálním prostoru s kašnou nenabízelo žádnou přidanou hodnotu a nevybízelo k pobytu v parku. Hvězdicovitý způsob uspořádání cest paradoxně park odřezával a rozděloval jej na jednotlivé segmenty, které byly ve své hloubce nevyužívané.

Kontext – urbanistické řešení
Moravské náměstí je momentem setkání mezi pevným městským centrem a parkovou ringstrasse. Navazujeme na nejsilnější stránky obou. Potvrzujeme status Moravského náměstí jako parku a v kontextu dalších brněnských náměstí. Právě proto doplňujeme městský park o víceúčelovou, flexibilní centrální plochu – urban arénu, která je tvořena masivní dřevěnou lavicí a fontánou s vodním zrcadlem. Park nově utváří pobytová prázdná plocha uprostřed v kontrastu k vzrostlým velkým stromům po obvodu.

Koncept – architektonické a krajinářské řešení
Koncept pracuje s různou intenzitou využití a odděluje přírodní segmenty od pobytových zatěžovaných ploch. Základní koncepční členění prostoru vychází z navazujících pěších tras a ze současné pozice stromů. Dle výsledků dendrologického průzkumu prostor očišťujeme od nezdravých stromů a zanedbaných keřů, některé keře přesazujeme. Moravské náměstí tím zpřehledňujeme v perspektivní rovině chodce. Návrhem okružní cesty pod mohutnými korunami stromů aktivujeme oboustranně park v celé jeho hloubce a vytváříme rozdílné charaktery prostředí v rámci parku. Po obvodu parku doplňujeme a zintenzivňujeme parkový vegetační prstenec, který je v protiváze k prázdnu uprostřed. Okružní cestu doplňujeme o rychlou diagonální spojnici mezi centrem a severovýchodním koncem parku. Rámec cest dotvářejí radiální propojení. Jako těžiště parku navrhujeme centrální plochu – urban arénu. Multifunkční plocha je novou typologií pro pobyt v parku v historickém centru města pro Brno 21. století. Na pohledovou městskou osu od Rašínovy třídy umísťujeme vertikálu Slunce a zázemí parku – Kavárnu s dětským hřištěm. Svojí jižní orientací plně využívá jedinečný výhled na celý park a panorama města s Kostelem sv. Tomáše.

Zvláštní pozornost věnujeme jednotlivým hranám. Stávající stromy poskytují příjemnou intimní atmosféru. Kavárna je hranicí a zároveň spojovacím prvkem. Život ve veřejném prostoru graduje v letních měsících o vodní zrcadlo, mlžné trysky zcela mění dynamiku místa a jeho užívání.

Od soutěže po realizaci
Park byl revitalizován na základě vítězného návrhu Consequence forma architects, Janica Šipulová a Martin Sládek ve veřejné architektonicko-urbanistické a krajinářské projektové soutěži v roce 2016. Podstatou zadání bylo navrhnout park jako rekreační a oddychovou plochu pro obyvatele města. Po dopracování studie byla v roce 2019 přizvaná krajinářská architektka Klára Zahradníčková a se svým týmem stojí za finální podobou vegetačních úprav. Důležitou součástí technologie parku je hospodaření s dešťovou vodou řešené vodohospodářem Jiřím Vítkem nebo autorské hrací prvky od umělce Richarda Loskota.

Consequence forma architects v roli generálního dodavatele projektové dokumentace mohli po celou dobu procesu projekt vyvíjet a zpřesňovat. Centrální plocha s lavicí a kavárna byly tak detailněji rozpracovány v průběhu projektu. Nedílnou součástí procesu byly dílčí konzultace a supervize, které se zhostili především krajinářská architektka Karin Standler a architekt Franz Sumnitsch, ale i další technické profese. Před zahájením stavby se podařilo realizovat opatření zlepšujících podmínky v kořenové zóně stromů a prozkoumat sklepy po Německém domě. Šetrný přístup k stromům probíhal i v průběhu stavby. Realizační firma Skanska, se svými subdodavateli realizovala dílo s nebývalou péči. Díky vysoké kvalitě zpracování všech etap projektu ve spolupráci s městskou části Brno-střed, mohl vzniknout výjimečný park, který získal české ocenění Park roku 2023.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Klobouk dolů
Petrisha
11.07.24 08:35
Opravdu pecka
11.07.24 12:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od consequence forma architects