The Matter of Layers - výstava v Architektur Galerie Berlin

Pořadatel
Architektur Galerie Berlin

Místo konání
Karl-Marx-Allee 96, Berlín, Německo

Začátek
pá 03.11.2023 14:00

Konec
so 09.12.2023 18:00

Vernisáž
čt 02.11.2023 19:00

Odkaz
www ...
Výstavy

Německo

Berlín

Marcin Sadowski
Maciej Miłobędzki
JEMS ArchitekciVložil
Petr Šmídek
V berlínskej galérii Architektur Galerie Berlin, ktorá sídli na známej ulici Karl-Marx-Allee, prebieha od 3. novembra do 9. decembra výstava The Matter of Layers. Autorom tejto expozície je varšavský ateliér JEMS Architekci, ktorý môžeme jednoznačne zaradiť medzi najznámejšie a najúspešnejšie architektonické štúdiá v Poľsku. Väčšina realizácií sa nachádza v ich rodnej krajine, avšak do konca roku 2023 by mali mať svoje nápady a myšlienky zhmotnené aj v Berlíne zásluhou výherného návrhu na novú budovu poľského veľvyslanectva.

Atmosféra berlínskej výstavy
Vďaka veľkým preskleným plochám galérie výstavu The Matter of Layers, v preklade Záležitosť vrstiev, len tak ľahko na ulici neprehliadnete. Pomerne malý priestor galérie, ponúkajúci dosť neštandardne, zato veľmi rozumne, usporiadanú expozíciu, vytvára príjemnú pokojnú atmosféru, ktorá je presným opakom hlučného a stresujúceho vonkajšku.
Na bielych stenách nájdete hlavné myšlienky autorov, ktorí touto výstavou zdôrazňujú nutnosť nazerania na architektúru ako na celok. V dnešnom svete plnom ekonomických, sociálnych a environmentálnych zmien podľa nich zabúdame na budovanie trvalých, jednoduchých a univerzálnych štruktúr a nahrádzame ich komplikovanými technológiami a technickými riešeniami, ktoré často nemusia byť tým správnym východiskom. Tieto predstavy prezentujú prostredníctvom šiestich „vrstiev “ na svojich konkrétnych návrhoch či realizáciách, pričom dôraz kladú na udržateľnosť, otvorenosť a viacrozmernosť architektúry. Texty doplňujú ich vlastnými skicami vysvetľujúcimi poväčšine koncept a hlavnú myšlienku ich diel. Vďaka voľne visiacim fotografiám, vizualizáciám a dokonca aj modelom projektov, zostáva priestor galérie voľný, nezastavaný zbytočným nábytkom, čo človeku dáva slobodu pohybu a možnosť výberu miesta, z ktorého sa na výstavu chce dívať. Ideu celej expozície podporili aj spôsobom, akým jednotlivé prvky visia, keďže dochádza k ich prekrývaniu, a tak vytváraniu vrstevnatosti. Celú atmosféru podčiarkla a zdôraznila odrazivá plocha nachádzajúca sa v hornej polovici jednej zo stien.

Vrstvy v architektúre
Vrstvou Climate, v preklade klíma, poukazujú na možnosť úmyselného ovplyvňovania vnútorného prostredia v budove či v jej okolí prostredníctvom viacvrstvových štruktúr. Okrem regulovania toku vzduchu je možné meniť aj vlhkosť či preslnenie budov a to len za pomoci správneho architektonického návrhu, akým je aj budova multimediálnej spoločnosti Agora vo Varšave. Koncept spočíva v prepúšťaní čo najväčšieho množstva denného svetla do interiéru a v integrovaní zelene a rastlín medzi štruktúru budovy. Ako sami architekti uvádzajú, snažia sa ponúknuť rôzne zážitky pre všetky zmysly pri zmene klímy, počasia a vonkajších podmienok. Aj keď je táto stavba viac než 20 rokov stará, dokáže sa prispôsobiť súčasnej spoločnosti a novému životnému štýlu.

Vrstva Scale, teda mierka, sa dotýka dôležitosti aplikovania objektov rôznych mierok a veľkostí, čo v konečnom dôsledku, ak je to správne použité, vytvára kompaktný celok poskytujúci jedinečný výraz a zážitok. Ako ilustračný príklad uvádzajú súťažný návrh Múzea poľskej histórie vo Varšave, ktorého interiér aj konštrukčné detaily obdivuhodne komunikujú s vonkajším prostredím a ktorých forma a tvar nadväzuje na podnety okolitých oblastí.

Vrstvou Physical, v preklade fyzický, chcú architekti ukázať, ako fyzickou vrstevnatosťou či už pomocou štruktúry fasády, čiastočne otvorenými interiérmi, nádvoriami, opakovaním určitých prvkov, materiálmi, alebo inými spôsobmi vytvárajú objekty, ktoré nie sú jednotvárne, nezaujímavé a nefunkčné, ale ktoré dávajú do popredia človeka, jeho potreby a záujmy. Tieto princípy sú aplikované na Medzinárodnom konferenčnom centre v Katoviciach, známe zeleným údolím vyrezaným do pôvodného terénu, vďaka ktorému vzniká nový verejný priestor a tiež dochádza k prepojeniu dôležitých častí mesta ako je športová hala Spodek, Sliezske múzeum a Filharmónia.

Vrstva Boundary, hranica, hovorí o viacvrstevnatosti a viacrovinatosti vrámci budovy, čím sa nevytvára striktná, jasne definovaná hranica medzi vonkajším a vnútorným svetom, ale otvára interiér do exteriéru a zároveň prepája tieto, na prvý pohľad, dva rozdielne svety. Tohto zámeru sa držali aj pri už spomínanom návrhu budovy Poľského veľvyslanectva v Berlíne, ktorej štruktúrovaná fasáda ponúka rozmanité pohľady do rôznych typov priestorov, akými sú otvorené nádvoria, záhrady či vnútorné haly a galérie.

Vrstva Adaptable, v preklade prispôsobivý či prispôsobiteľný, sa týka prostredia budov jednoducho prispôsobiteľného ľudskej činnosti. Autori zdôrazňujú význam adaptability a flexibility stavieb pri snahe o trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti, keďže vďaka možnosti prispôsobovania budov rôznym účelom a zámerom dokážeme značne predĺžiť život stavieb. Touto cestou šli pri návrhu komplexu P4 vo Varšave, ktorý zahŕňa okrem kancelárskych úsekov tiež hotelové priestory. Pre jeho premyslenú a usporiadanú priestorovú štruktúru nedošlo k narušeniu plánov ani pri zmene funkčnej náplne počas návrhových a konštrukčných fáz.

Poslednou vrstvou Holistic poukazujú na holistický pohľad na architektúru zahŕňajúci funkčnosť, formu, prostredie, techniku, hmotu a a tiež význam ako neoddeliteľné zložky tohto umenia, čím v podstate zhrňujú celkovú myšlienku tejto výstavy. Ako príklad uvádzajú Akadémiu výtvarných umení vo Varšave, ktorej idea vychádza z otvárania školských priestorov aj verejnosti, pričlenenia nových častí budovy k tým pôvodným a tiež ich prepojenia s okolitým prostredím.

Expozícia The Matter of Layers ponúka veľmi zaujímavé názory ateliéru na tvorbu architektúry v dnešnom svete. Zamýšľajú sa tiež nad podstatnou témou, ľudským rozmerom architektúry, čím stavajú človeka, jeho potreby a záujmy do stredu pozornosti. Pri tomto zaujímavom holistickom pohľade dokážu vytvárať architektúru, kde sú všetky prvky v dokonalej harmónii a rovnováhe.
Sára Tomková
0 komentářů
přidat komentář

Související články