České radiokomunikace vyhlásí soutěž na dostavbu areálu CRA Strahov

Vložil
Tisková zpráva
18.06.2024 19:30
Společnost České radiokomunikace a.s. hodlá vyhlásit architekto- nickou soutěž na dostavbu areálu svého sídla v Praze na Strahově. Předmětem soutěže je vypracování architektonické studie, ná- sledné projektové dokumentace a inženýrská činnost pro realizaci projektu CRA Strahov – dostavba areálu.


1. Předmět soutěže a soutěžního zadání

Předmětem soutěže je vypracování architektonické studie, následné projektové do- kumentace a inženýrská činnost pro realizaci projektu CRA Strahov – dostavba areálu.
Název CRA Strahov – dostavba areálu
Lokalita: Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
parcelní číslo 2495/1 k.ú Praha, Břevnov

2. Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a vybrat uchazeče, s nimiž bude vyhlašovatel jednat o uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky dle těchto soutěžních podmínek.

3. Požadavky na administrativní objekt

 • Moderní administrativní objekt umístěný v areálu CRA - Strahov, v sousedství stávajících objektů rekonstruovaných v letech 2010-2012.
 • MAXIMALIZOVAT využití pozemku v intencích platného Územního plánu resp. dalších platných regulativů (ochranná pásma památkové péče apod.).
 • Min 100 ( možno i více) pracovních míst v open space kancelářích ve standardu stávajícího areálu Strahov; vnitřní prostředí objektu užívané pracovníky společnosti musí být maximálně uživatelsky komfortní s důrazem na potlačení šíření hluku z technologie objektu (VZT, ZTI apod.) resp. vnějšího prostředí
 • alokace na pracovní místo do 10 m²
 • odpovídající sociální zázemí (WC, kuchyňky, šatny + sprchy pro cyklisty)
 • min 3 manažerské kanceláře - plochu na manažerskou kancelář cca 20 m², stavebně oddělený prostor
 • Zasedací místnosti 4* pro 12 lidí; 4* pro 8 lidí; 4* pro 4 lidi; stavebně oddělený prostor
 • Neformální odpočinkové pracovní zóny (2*) pro neformální interní setkávání pracovníků
 • Spojovací krček pro pěší spojení se stávajícími objekty "suchou nohou"
 • Normový odpovídající počet parkovacích míst v areálu
 • Provedení průzkumu stávajících technologických kapacit areálu CRA Strahov a maximální využití tohoto technologického zázemí (rozvodna elektro, zdroje chladu, zdroje topení)
 • Chlazení objektu – chladící trámy jsou preferovaným technologickým řešením
 • VZT – výměna vzduchu zajištěna VZT zařízením, max rychlosti proudění v potrubí (vertikálně i horizontálně) 3m/s
 • Osvětlení – LED svítidla v podhledu, regulovatelné zóny
 • Zastínění – trvale instalované stínící zařízení (např. lamely) preferovaná varianta
 • minimalizace dopadů na životní prostředí, alternativní zdroje i využití odpadního tepla a vysoká efektivita jsou klíčové, parametry tohoto projektu (Carbon footprint, omezení chladiv a hasiv),
 • umístění budovy v souladu s platnou legislativou a OTP (obecně technické požadavky na výstavbu), např. odstupové vzdálenosti atd.

4. Popis požadovaných služeb

4.1. Úvodní architektonická studie - součást nabídky

4.1.1. Obsah
Architektonická studie zohledňující technické požadavky a know-how uchazeče musí obsahovat:
 • kapacity:
 • plocha prostorů technického vybavení,
 • plocha administrativních místností,
 • ostatní plochy
 • stavební a technické řešení:
 • výška a hmota stavby,
 • parametry technických zařízení,
 • provozní vazby,
 • architektonické ztvárnění,
 • dopravní obsluha,
 • obsluha TI (technické infrastruktury),
 • energetická náročnost budovy,
 • rámcové investiční náklady stavby,
 • rámcové provozní náklady stavby,
 • rámcový harmonogram,
 • hlavní rizika a klíčové faktory,
 • abstrakt v rozsahu max.1800 znaků (normostrana vč. mezer).

4.1.2. Zpracování Architektonické studie
grafická vyjádření návrhu:
 • 3D zobrazení,
 • půdorysy s vyobrazením a účelem prostor/místností (administrativní prostory, sociální zázemí, zasedací místnosti, místnosti TI, odpočinkové zóny, atd.),
 • umístění budovy,
 • komunikace a zpevněné plochy,

textová část:
 • textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) obsahující zejména:
 • obsah dle předcházejících bodů,
 • doporučený rozsah zprávy je 6× A4.
 • textová část bude dále obsahovat:
 • titulní stranu,
 • seznam částí studie označených pořadovým číslem a názvem části a navazujícími pořadovými čísly.

4.2. Projektová dokumentace

Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem tohoto zadání, je následující:
 • 1. fáze: Příprava projektu
 • 2. fáze Dokumentace návrhu stavby
 • 3. fáze: Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DSP)
 • 4. fáze: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • 5. fáze: Autorský dozor (AD)
 • 6. fáze: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • 7. fáze: Spolupráce se zhotovitelem při odevzdáni stavby a kolaudace (v odpovědnosti zhotovitele stavby)
 • V rámci jednotlivých fází dle odstavce 1. tohoto článku je předmětem závazku Architekta též zastupování Klienta při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení. Klient za tímto účelem udělí uchazečovi/Architektovi plnou moc.
 • Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých fází, je popsán v následujících kapitolách.
 • Součástí dokumentace zpracované podle tohoto zadání není:
 • geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku (v zodpovědnosti klienta CRA),
 • Součástí dokumentace zpracované podle tohoto zadání je:
 • Veškeré průzkumy nutné pro řádné zhotovení díla ve smyslu Standardu služeb architekta ČKA, Projekční podklady ZDE. Uchazeč uvede ve své nabídce uvažované nutné podklady, které bude třeba pro další práci na Projektu zajistit s jejich oceněním v příloze "RFP_CRA_Strahov-dostavba areálu_nabidkova cena".

4.2.1 1. fáze: Příprava projektu
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • zhodnocení vstupních údajů,
 • soupis identifikačních údajů,
 • posouzení záměru klienta, doporučení pro stavební program a zadání projektu (investiční záměr),
 • předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací),
 • zhodnocení ekonomických a ekologických parametrů zadání,
 • specifikace potřebných projekčních podkladů,
 • specifikace předpokládaných projektových prací (předpokládané fáze služeb, profesní zastoupení).
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • předání dostupných podkladů,
 • zajištění přístupu na pozemek (resp. stavbu),
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
 • vyjasnění a upřesnění záměru,
 • stanovení předpokládaných investičních nákladů,
 • inženýrská činnost: účast na předběžných jednáních na úřadech.
4.2.2 2. fáze: Dokumentace návrhu stavby
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • prověření a analýza přípravy projektu (1. fáze) a projekčních podkladů,
 • upřesnění cílových představ klienta,
 • zpracování konceptu a skic,
 • určení základního materiálového řešení,
 • zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy),
 • zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) včetně jejich koordinace,
 • předběžná výkonová bilance,
 • předběžná tepelná bilance,
 • zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení,
 • návrh terénních a vegetačních úprav,
 • odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů),
 • vizualizace,
 • rámcový rozpočet stavebních a provozních nákladů stavby,
 • zásady řešení energeticky úsporného návrhu stavby,
 • příprava údajů pro posuzování vlivu stavby na životní prostředí,
 • příprava údajů pro certifikaci stavby,
 • studie proveditelnosti,
 • inženýrská činnost: předjednání dokumentace u zásadních DOSS, na stavebním úřadě a s architektem města (resp. obce nebo urbanistických komisí).
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • upřesnění cílových představ,
 • stanovení technických požadavků na stavbu,
 • konzultace konceptu a jeho odsouhlasení,
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
 • účast na předběžných jednáních na úřadech.
Forma dokumentace:
 • 2× v tištěné podobě,
 • digitálně ve formátu pdf.

4.2.3 3. fáze: Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DSP)
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • stanovení podmínek pro dodržení souladu s 1. a 2 fázi,
 • kontrola projekčních podkladů,
 • upřesnění cílových představ klienta s ohledem na předchozí fáze,
 • vypracování dokumentace pro společné povolení stavby ve smyslu Přílohy č.8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vyjadřují k Dokumentaci pro společné povolení stavby
 • zapracování úprav dokumentace po případném odvolacím řízení,
 • Inženýrská činnost:
 • obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání společného povolení stavby (DOSS),
 • zajištění vyjádření účastníků řízení,
 • zajištění vyvěšení informace o zahájení společného povolení stavby na pozemku,
 • účast při jednáních o společném povolení stavby,
 • obstarání společného povolení včetně dalších se stavbou souvisejících rozhodnutí (např. kácení stromů, vodoprávní rozhodnutí, připojení na komunikaci, územní souhlasy),
 • účast a spolupráce při odvolání proti vydanému společnému povolení.
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • zajištění přístupu na pozemky a dotčené stavby,
 • upřesnění cílových představ,
 • stanovení technických požadavků na stavbu,
 • upřesnění technických požadavků na stavbu (např. energetická náročnost stavby, preferovaný způsob vytápění, odběr energií, standard stavby apod.),
 • konzultace konceptu dokumentace a jeho odsouhlasení,
 • předání plné moci ke zjišťování potřebných údajů a zastupování investora,
 • upřesnění předpokládaných investičních nákladů,
 • účast na jednáních u veřejnoprávních orgánů a organizací,
 • jednání s účastníky správních řízení,
 • vyjádření k připomínkám účastníků řízení a DOSS,
 • úhrada správních poplatků
Forma dokumentace:
 • 3× v tištěné podobě,
 • Digitálně v BIM ve formátu *.ifc; *.rvt (případně v jiném nativním formátu používaného SW)
 • požadavky na grafickou a informační část modelu stavby budou stanoveny před podpisem SOD s Uchazečem formou oboustranně odsouhlaseného BEP, Datové struktury a požadavků objednatele na Kontrolu modelu.
 • digitálně ve formátu, doc, xls a verze v pdf,

4.2.4 4. fáze: Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • zhodnocení společného povolení a jeho podmínek,
 • vypracování dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (architektonicko-stavební část a dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí,
 • v případě stavebních úprav vypracování dokumentace pro odstranění stavby včetně bouracích prací,
 • definice veškerých materiálů a povrchů na základě vzorků a jejich odsouhlasení klientem (např. podlahy, střešní krytina, obkladačky, nátěry konstrukcí a výrobků atd.),
 • specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky),
 • koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do DPS,
 • osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu (v případě krajinářských staveb),
 • Inženýrská činnost: kontrola stanovisek a podmínek ze stavebního řízení a jejich promítnutí do dokumentace.
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • účast na koordinačních jednáních,
 • odsouhlasení navrženého technického řešení stavby,
 • odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,
 • odsouhlasení výběru materiálů a povrchových úprav,
 • odsouhlasení užitných vlastností materiálů a prvků.
Forma dokumentace:
 • 5× v tištěné podobě,
 • Digitálně v BIM ve formátu *.ifc; *.rvt (případně v jiném nativním formátu používaného SW)
 • požadavky na grafickou a informační část modelu stavby budou stanoveny před podpisem SOD s Uchazečem formou oboustranně odsouhlaseného BEP, Datové struktury a požadavků objednatele na Kontrolu modelu.
 • digitálně ve formátu, doc, xls a verze v pdf,

4.2.5 7. fáze: Autorský dozor (AD)
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • autorský dozor:
 • účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi,
 • kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace,
 • kontrola souladu provádění stavby s podmínkami společného povolení,
 • odsouhlasení použitých materiálů a výrobků se srovnávacím standardem daným fází 4
 • kontrola dodržování opatření a řešení enviromentálních podmínek,
 • dohled nad odstraňováním kolaudačních závad,
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • zajištění přístupu na staveniště,
 • sdělení zásadních podmínek smlouvy s dodavatelem, postupy práce,
 • stanovení podmínek pro výkon autorského dozoru
4.2.6 8. fáze: Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Předmětem této aktivity jsou následující činnosti:
 • na základě podkladů zhotovitele vypracování Dokumentace skutečného provedení podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Součinnost klienta zejména v těchto oblastech:
 • zajištění podkladů od zhotovitele stavby v digitální formě.
Forma dokumentace:
 • 5× v tištěné podobě,
 • Digitálně v BIM ve formátu *.ifc; *.rvt (případně v jiném nativním formátu používaného SW)
 • požadavky na grafickou a informační část modelu stavby budou stanoveny před podpisem SOD s Uchazečem formou oboustranně odsouhlaseného BEP, Datové struktury a požadavků objednatele na Kontrolu modelu.
 • digitálně ve formátu, doc, xls a verze v pdf,

5. Nabídková cena a platební podmínky

5.1. Nabídková cena
Nabídková cena za provedení jednotlivých fází musí být stanovena následovně:
 • Uchazeč plátce DPH – nabídková cena v Kč bez DPH rozepsaná podle jednotlivých fází předmětu nabídky.
 • Uchazeč neplátce DPH – nabídková cena v Kč rozepsaná podle jednotlivých fází předmětu nabídky.
Požadovaná struktura nabídkové ceny je uvedená v příloze "RFP_ CRA Strahov - dostavba areálu nabidková cena"

Pokud bude nabídka obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, může být nabídka vyloučena.
anebo
vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. V žádosti o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny bude zadavatel současně požadovat, aby uchazeč potvrdil, že při plnění zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění zakázky, a že neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Uchazeč musí zdůvodnění doručit zadavateli ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne obdržení žádosti zadavatele. Zadavatel posoudí objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud uchazeč mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě písemně nezdůvodní, nebo zadavatel jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, pak bude ze zadávacího řízení vyloučen.

5.2. Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Architektovi Klientem hrazena formou Dílčích plateb po převzetí všech výstupů příslušné fáze.

Za fázi 7 (Autorský dozor) bude Architekt fakturovat průběžně vždy 1× měsíčně.

Splatnost faktur vystavených Architektem bude 60 kalendářních dnů od jejich vystavení. Architekt zašle faktury CRA v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu a doporučeně poštou na adresu sídla CRA. V případě pochybností o doručení faktury CRA se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Architekta jdoucí nad rámec předmětu nabídky budou Architektem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s CRA.

6. Technická kvalifikace

V rámci technické kvalifikace musí uchazeč/řešitelský tým uchazeče prokázat, že
 • za posledních 15 let provedl alespoň 1 zakázku na služby souvisejícím s předmětem zakázky v struktuře:
 • stručný popis reference,
 • objekt občanské vybavenost / administrativní objekt se zastavěnou plochou min. 3.000 m2
 • rozsah prací uchazeče:
 • fáze projektové dokumentace,
 • skladba projektu,
 • kontakt na zákazníka pro ověření reference,
 • možnost referenční návštěvy ANO/NE.
 • řešitelský tým bude zahrnovat alespoň 5 osob, z nichž jedna bude mít postavení hlavního projektanta, který bude profesně odpovědný za vedení zakázky,
 • řešitelský tým musí zahrnovat osoby s následujícími specializacemi:
 • architekt s autorizací v oboru architektura nebo se všeobecnou působností,
 • autorizovaný inženýr s autorizací v oboru statika a dynamika staveb,
 • autorizovaný technik s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
 • autorizovaný technik s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika,
 • autorizovaný technik s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
 • autorizovaný technik s autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace požární bezpečnost staveb,
 • autorizace musí být prokázána v ČR nebo v zemích EU,
 • jedna osoba může splňovat současně více specializací.
Osoba na pozici hlavního projektanta musí mít praxi v délce 7 let. Ostatní členové řešitelského týmu musí mít praxi v délce alespoň 7 let.

Výše uvedené požadavky dodavatel prokáže:
 • seznamem provedených zakázek na služby s předmětem souvisejícím s předmětem zakázky,
 • seznamem členů řešitelského týmu spolu s určením hlavního projektanta, včetně čestného prohlášení každého z členů, že se budou podílet na řešení zakázky včetně kopie osvědčení o autorizaci všech členů týmu, profesního životopisu všech členů týmu, životopis musí být datován a podepsán, členění životopisu bude následující:
 1. jméno a příjmení,
 2. označení pozice v řešitelském týmu,
 3. nejvyšší dosažené vzdělání,
 4. přehled profesní praxe v relevantním oboru,
 5. relevantní zakázky, na jejichž řešení se podílel,
 6. čestné prohlášení dotčené osoby, z něhož bude vyplývat, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM JINÉ OSOBY

Uchazeč může prokázat profesní kvalifikaci a technickou kvalifikaci prostřednictvím jiných osob. Musí přitom zadavateli předložit následující:
 1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou,
 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 3. doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
 4. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, jimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Profesní kvalifikaci dle písm. b) až d) a technickou kvalifikaci dle písm. a) v plném rozsahu lze prokázat prostřednictvím jiné osoby pouze v případě, že tato osoba bude při plnění zakázky zastávat pozici hlavního projektanta.

Kvalifikace je možné prokázat jenom pro jednu nabídku.

Uvedené autorizace je možné prokázat i obdobnými autorizacemi v zemích EU.

7. Obsah nabídky

Formální informace:
 • Identifikační údaje uchazeče:
 • v případě právnické osoby:
 • obchodní firma či název,
 • sídlo,
 • právní forma a identifikační číslo (bylo-li přiděleno),
 • v případě fyzické osoby:
 • obchodní firma či jméno a příjmení,
 • místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu a
 • identifikační číslo (bylo-li přiděleno).
 • Architektonická studie
 • Technická kvalifikace,
 • Svolení uchazeče k použití studie pro vlastní účely a propagaci projektu,
 • Požadovaná součinnost CRA a specifikace potřebných projekčních podkladů,
 • Cenová část,
 • Návrh smlouvy o dílo.

8. Forma nabídky

digitální:
uchazeč předá soutěžní návrh v digitální podobě na úložiště dat s následujícím obsahem:
panely grafické části ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování soutěžního návrhu na webu, popř. v tiskovinách,
textovou část ve formátu *.doc nebo *.docx, ev. tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx,
na datovém nosiči:
bude odevzdáno spolu s tištěnou verzí,
datový nosič bude označen nápisem "CRA Strahov - dostavba areálu" a bude zabezpečen proti poškození,

tištěná podoba:
doručena v balení s označením "CRA Strahov - dostavba areálu".

9. Rámcový harmonogram soutěže

1. Vyhlášení soutěže T0
2. Potvrzení účasti ve výběrovém řízení T0 + 10 pracovních dnů
3. Obhlídky lokality a otázky uchazečů T0 + 15 pracovních dní
4. Odevzdání soutěžních návrhů T1 = T0 + 3 měsíce
5. Prezentace soutěžních návrhů T1 + 5 pracovních dní
6. Otázky vyhlašovatele T1 + 5 pracovních dní
7. Vyhodnocení soutěže T1 + 10 pracovních dní
8. Podpis smlouvy T2 = T1 + měsíc
9. Realizace fází 1-7 od 9/2024 dále dle schváleného HMG

10. Ceny, odměny a náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

10.1. Ceny

Vyhlašovatel soutěže ocení nabídky umístěné na prvních třech místech následně:

1. cena se stanovuje ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
2. cena se stanovuje ve výši 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
3. cena se stanovuje ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

Vyhlašovatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.

10.2. Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

Ceny, odměny a náhrady udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.3. Zahrnutí ceny do honoráře za následnou zakázku

Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře v případě, že bude mezi vyhlašovatelem a oceněným účastníkem uzavřena smlouva na provedení následné zakázky za honorář obvyklý.

11. Autorská práva

11.1. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu uchazeč - autor

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže uchazeč:
 1. prohlášením, že uchazeč je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh předkládá fyzická osoba, která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním orgánem je osoba, která je autorem návrhu,
 2. licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory - fyzickými osobami předkládajícími návrh společně jako uchazeč,
 3. licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi právnickými osobami, předkládajícími návrh společně jako uchazeč, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo zaměstnanec právnické osoby,
 4. licenční smlouvou mezi uchazečem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem uchazeče.

11.2. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu uchazeč – vyhlašovatel
 1. Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
 2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují uchazeči souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
 3. Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely, než jaké jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.

12. Odevzdání soutěžních návrhů

12.1. Digitální forma
Potvrzení účasti a nabídka musí být zadavateli doručena v elektronické verzi e-mailem ve formátu MS Office na adresu [email protected]. V případě, že půjde o velkoobjemový formát dat, zašlete prosím odkaz a heslo pro stažení kompletní nabídky na uvedený email.

Zpráva musí být jednoznačně identifikovatelná klíčovými znaky "CRA Strahov - dostavba areálu".

Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy okamžik, kterým končí soutěžní lhůta, je 13.9.2024, 14:00 hodin.

Uchazeč, který podá návrh po tomto termínu, vyhlašovatel vyloučí ze soutěže.

12.2. Tištěná podoba

Soutěžní návrh v tištěné podobě je možné předat nejpozději při jeho osobní prezentaci, tj. do pěti pracovních dnů od konce soutěžní lhůty.

Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy okamžik, kterým končí lhůta pro odevzdání tištěné podoby návrhů, je 13.09.2024 v 17:00 hodin.

Uchazeče, který podá návrh po tomto termínu, vyhlašovatel vyloučí ze soutěže. Při osobním předání má vyhlašovatel právo návrh podaný po ukončení soutěžní lhůty nepřevzít.

V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu v uvedeném termínu.

Osoba přebírající návrhy je označí datem a časem převzetí. V případě osobního předání vydá uchazeči potvrzení o převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.Naše poslání

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury, která umožňuje našim zákazníkům kvalitně doručovat mediální obsah.

Převádíme technologické trendy do inovativních mediálních, telekomunikačních a IT infrastrukturních služeb, které našim zákazníkům přinášejí hodnotu.

Mezinárodní zázemí

100% vlastníkem akcií Českých Radiokomunikací je společnost Cordiant Digital Infrastructure Limited (dále "Cordiant"), jež investuje především do základní infrastruktury digitální ekonomiky – datových center, optických sítí a vysílacích a telekomunikačních věží ve Velké Británii, Evropě a Severní Americe.
Do portfolia Cordiant zároveň s CRA dnes patří společnosti Hudson Interxchange, Emitel a Speed Fibre, které společně nabízejí stabilní, často na index vázaný příjem a možnost růstu v souladu s modelem společnosti "Buy, Build & Grow".

Cordiant je investiční společnost s expertizou a zkušenostmi v digitální infrastruktuře. Investuje do globální infrastruktury a reálných aktiv, provozování infrastruktury soukromého kapitálu a infrastrukturních soukromých úvěrových strategií prostřednictvím partnerských fondů a spravovaných účtů. Současnou klientskou základnu Cordiantu tvoří globální pojišťovací společnosti, penzijní plány a rodinné kanceláře. Strategií společnosti je se zaměřovat na střední trhy, kde lze infrastrukturní firmy získat za atraktivní ceny a pak je rozšiřovat prostřednictvím investic.

Naše hodnoty

Orientace na zákazníka
Spokojenost zákazníka je prioritou pro každého z nás. Je naší snahou přinášet zákazníkům očekávanou hodnotu a budovat s nimi silné a dlouhodobé vztahy.

Zodpovědnost a profesionalita
Jsme zodpovědní za své výsledky, jednání a vystupování, jako jednotlivci i jako tým. Každou činnost vykonáváme odborně, pečlivě a odpovědně, s důrazem na maximální efektivitu. Pracujeme naplno a je-li třeba, jsme vždy připraveni udělat krok navíc, abychom zaručili excelentní výsledek.

Integrita
Každý z nás je ve svém jednání vázán základními etickými a morálními principy, čestností a dodržováním interních pravidel firmy. Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci.

Zapálení
Hledáme způsoby, jak věci řešit rychleji, kvalitněji a chytřeji. Prosazujeme nové nápady, myšlenky a názory, které nás posunou dál.

Týmový duch
Každý z nás zastává ve firmě konkrétní roli, ale všichni usilujeme o stejný cíl. Vzájemně se doplňujeme a uvědomujeme si, že cíle dosáhneme, pouze budeme-li fungovat společně jako jeden tým.
0 komentářů
přidat komentář